ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ოქტომბრის №471 დადგენილებით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად:

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციისა და მონაცემების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სსიპ − სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 2 თებერვლის №24-ე ბრძანების „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესის“ დანართით („ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი“) განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი წარმოადგენს Excel-ის ფაილების ნაკრებს და ხელმისაწვდომია ელექტრონულად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.gcaa.ge. ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
28 დეკ 2023 29 სექ 2023 5
25 იან 2024 27 ოქტ 2023 33
22 თებ 2024 24 ნოე 2023 61

UTC

  • --:--:--