ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ოქტომბრის №471 დადგენილებით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად:

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციისა და მონაცემების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სსიპ − სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 2 თებერვლის №24-ე ბრძანების „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესის“ დანართით („ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი“) განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი წარმოადგენს Excel-ის ფაილების ნაკრებს და ხელმისაწვდომია ელექტრონულად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.gcaa.ge. ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
13 ივლ 2023 14 აპრ 2023 15
10 აგვ 2023 12 მაი 2023 43
07 სექ 2023 09 ივნ 2023 71

UTC

  • --:--:--