ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ოქტომბრის №471 დადგენილებით დამტკიცებული "ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის" შესაბამისად:

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციისა და მონაცემების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სსიპ − სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 2 თებერვლის №24-ე ბრძანების „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესის“ დანართით („ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი“) განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი წარმოადგენს Excel-ის ფაილების ნაკრებს და ხელმისაწვდომია ელექტრონულად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.gcaa.ge. ჰაერსანაოსნო მონაცემთა კატალოგი ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებულ ფაილში. 

AIRAC AIP AMDT/SUP

EFF DATE RAW DATA to AIS DAYS LEFT
13 ივნ 2024 15 მარ 2024 21
11 ივლ 2024 12 აპრ 2024 49
08 აგვ 2024 10 მაი 2024 77

UTC

  • --:--:--