ფრენის შემდგომი ანგარიში

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

* Includes flight altitude/level distance and bearing from the facility(ies) observed.