სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP SUP 01/2024. ძალაში შესვლის თარიღი: 18 აპრილი 2024.