სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP AMDT 01/2024. ძალაში შესვლის თარიღი: 22 თებერვალი 2024.