სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP AMDT 03/2023. ძალაში შესვლის თარიღი: 28 დეკემბერი 2023.