სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP AMDT 02/2023. ძალაში შესვლის თარიღი: 10 აგვისტო 2023.