სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP SUP 01/2023. ძალაში შესვლის თარიღი: 18 მაისი 2023.