სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP AMDT 05/2022. ძალაში შესვლის თარიღი: 01 დეკემბერი 2022.