სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP AMDT 04/2022. ძალაში შესვლის თარიღი: 16 ივნისი 2022.