სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP SUP 01/2022. ძალაში შესვლის თარიღი: 19 მაისი 2022.