სიახლეები

სააერნაოსნო ინფორმაციის სამსახური

სააერნაოსნო ინფორმაციის პუბლიკაცია

გამოქვეყნდა AIRAC AIP AMDT 02/2022. ძალაში შესვლის თარიღი: 24 მარტი 2022.